Strefa video

Mechanik pojazdów samochodowych

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8

Mechanik pojazdów samocodowych (60 uczniów)

Przedmioty przeliczane na punkty (max- oznacza, że brana pod uwagę będzie ocena wyższa z tych przedmiotów):

  1. polski
  2. matematyka
  3. max(ang,niem)
  4. zajęcia techniczne

 

  Prawo jazdy gratis!

Zagadnienia Punktacja Szczegółowa Punktacja maksymalna
Język polski celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
18 punktów
matematyka Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
max(ang,niem) Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
zajęcia techniczne Jak w przypadku języka polskiego 18 punktów
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem 7 punktów
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty oraz inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych (indywidualne lub zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. §8 pkt.2 (Dz. U. z 20 marca 2017r. poz. 586) maksymalnie 18 punktów. 18 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
3 punkty
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej* Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez szkołę.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego*:
  • język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
  • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent.
100 punktów
maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów

maksymalnie 20 punktów
Punkty uzyskane z świadectwa gimnazjalnego
Egzamin gimnazjalny

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji
100 punktów
100 punktów

200 punktów
*Uwaga
Szczegółowe informacje dotyczące przeliczania punktów reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. (Dz. U. z 20 marca 2017r. poz. 586)